Nabór na stanowisko pracy Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Kierownika Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

 

1. Wymagania  niezbędne:
- wykształcenie  wyższe
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- minimalny staż pracy – 3 lata lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
- znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office/edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna/ oraz systemów informatycznych
- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią
- pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
    
2.  Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych
- doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi
- biegła znajomość języka  angielskiego  
- ogólna znajomość sektora przedsiębiorstw w  Gminie Świecie
- umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz
- znajomość zasad  pomocy publicznej
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
     
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez  Gminę środków  pozabudżetowych na realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych oraz  ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości
-opracowanie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy, monitorowanie, zarządzanie i bieżąca aktualizacja programu,
-inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez  Gminę nowych inwestorów oraz koordynacja działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw
-przygotowanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno-prywatnych z udziałem Gminy
-współpraca z instytucjami, przedsiębiorcami, podmiotami gospodarczymi na rzecz promocji zatrudnienia i aktywacji rynku pracy
-prowadzenie dokumentacji z zakresu   nadzoru właścicielskiego nad podmiotami  gospodarczymi  w sprawach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych, w których Gmina posiada udziały 
-nadzór nad opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem dokumentów strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy
-inicjowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcom.
- ponadto nadzoruje realizację zadań wynikających z zakresu działania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu  ogłoszonego w Zarządzeniu Burmistrza Świecia z dnia 2 stycznia 2006 roku  Nr 1222/06  opublikowanego na stronie internetowej  www.bip.um-swiecie.pl [zobacz]

4.  Wymagane dokumenty:
- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie oraz dodatkowych kwalifikacji i umiejętności
- kserokopie świadectw pracy
- kwestionariusz osobowy, [ pobierz (1572kB) pdf ]
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne

Wymagane dokumenty należy  kierować na adres:
Urząd Miejski w Świeciu  ul. Wojska Polskiego 124
Sekretariat pok. nr 21 do dnia 16  stycznia 2009r.
z dopiskiem:  „Nabór na  stanowisko  Kierownika Wydziału  Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej”.

 

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (30 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (30 grudnia 2008, 15:21:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4481