Oferta pracy Menedżera Kawiarni „Cafe Kultura” działającej przy OKSiR w Świeciu

OFERTA PRACY

Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Menedżer Kawiarni „Cafe Kultura” działającej przy OKSiR w Świeciu.


Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe (humanistyczne lub ekonomiczne),
- doświadczenie na stanowisku menedżera lub podobnym związane z prowadzeniem kawiarni,
- znajomość branży gastronomicznej,
- znajomość obsługi kasy fiskalnej,
- umiejętność kontroli kosztów i rozliczeń finansowych,
- znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),
- mile widziana dobra znajomość języka angielskiego,
- znajomość standardów obsługi klienta,
- umiejętność kierowania zespołem, inspirowania i motywowania pracowników,
- umiejętność tworzenia pozytywnego wizerunku firmy,
- wysoka motywacja do pracy,
- zaangażowanie, aktywność i inicjatywa w działaniu,
- odporność na stres, łatwość podejmowania decyzji,
- opracowanie na piśmie „Programu działania i funkcjonowania kawiarni” tj: sposób budowania pozytywnego wizerunku kawiarni – plan promocji, system pracy kawiarni, program działań artystycznych kawiarni” (1)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie i zarządzanie kawiarnią w sposób efektywny by osiągnąć dodatni wynik finansowy,
- składanie zamówień i zakup towarów do sprzedaży,
- kreowanie pozytywnego wizerunku kawiarni,
- prowadzenie zewnętrznej sprzedaży podczas imprez plenerowych organizowanych przez OKSiR,
- zarządzanie personelem, (rozliczanie czasu pracy pracowników, kontrola efektów pracy),
- organizowanie imprez kulturalnych,
- współpraca z działami merytorycznymi OKSiR oraz z placowkami, intytucjami, zakładami pracy w zakresie działań kulturalnych prowadzonych w kawiarni,
- sporządzanie inwentaryzacji.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV
- kserokopia świadectw pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- ksero opinii i referencji kandydata,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami”.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie , opatrzonej adnotacją(2):
„Oferta pracy – Menedżer Cafe Kultura”
na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu,
ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie

lub

osobiście w Dziale Finansowo Księgowym i Administracyjnym OKSiR,
w godzinach od 7:00 do 15:00, I piętro pokój nr 15,

w terminie do 19.01.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty nadsyłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

____________________________________________________________________________________

(1) Opracowany „Program działania i funkcjonowania kawiarni” kandydatów nie wybranych na powyższe stanowisko pracy, nie będzie wykorzystywany przez OKSiR.
(2) Po zakończeniu rekrutacji OKSiR zastrzega sobie prawo nie odsyłania dokumentów kandydatów.

metryczka


Wytworzył: Romuald Dworakowskim (19 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (19 grudnia 2008, 14:46:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4329