Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego

Klub Integracji Społecznej w Świeciu
ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego


 
1.     Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- wykształcenie - ukończenie  ekonomicznych jednolitych studiów  magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, lub średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko,
- biegła znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
- dobra znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz dyscypliny finansów publicznych,
- dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
- umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- wiedza i umiejętność do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej,   
- obsługi programów  finansowo - księgowych,
- nieposzlakowana opinia,
- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i odporność na stres,
- zdolność analitycznego myślenia,
- myślenie strategiczne,
- dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
- umiejętność zarządzania zasobami oraz jakością realizowanych  zadań,
- wysoka kultura osobista.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
- samodzielne, kompleksowe prowadzenie księgowości jednostki budżetowej zgodnie    z wymogami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawowanie nadzoru i wykonywanie bieżącej kontroli w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatków,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- przygotowywanie projektów planów finansowych, bieżąca analiza planów finansowych oraz przedkładanie wniosków w tym zakresie,
-     prowadzenie rachunkowości w tym ksiąg rachunkowych,
-     kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
-     prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki,
-     prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
-     przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w jednostce,
-     nadzór nad pobieraniem i odprowadzaniem dochodów,
-     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami   dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Klubu Integracji Społecznej,
-     zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych  przez Klub Integracji Społecznej,
-      przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
-    merytoryczne opracowywanie niezbędnych aktów normatywnych i instrukcji dla Klubu Integracji Społecznej w zakresie prowadzenia rachunkowości,
-     opracowywanie niezbędnych sprawozdań księgowo-finansowych,
-     obsługa funduszu płac,
-     obsługa finansowa funduszu socjalnego,
-     kontrola finansowa zadań Klubu Integracji Społecznej,
-    przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i instrukcji obowiązujących w Klubie Integracji Społecznej,
-     obsługa  rachunku bankowego,
-      wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań związanych z księgowością,
-      kierowanie pracą Działu Finansowo-Budżetowego.
 
 
3. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy [ POBIERZ (1572kB) pdf i wypełnij odręcznie ]
- kserokopie dokumentów potwierdzające obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (np. dowodu osobistego),
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- opinie, referencje,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- Oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
- podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)”
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Klub Integracji Społecznej w Świeciu ul. Św. Wincentego 3
Pok. nr 2 (administracja) do dnia 16 grudnia 2008 r. z dopiskiem:
„Konkurs  na wolne stanowisko  – Głównego księgowego”.
 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

metryczka


Wytworzył: Ireneusz Landowski (3 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (3 grudnia 2008, 11:19:24)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (3 grudnia 2008, 11:26:26)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4079