Zarządzenie Nr 1221/05

Zarządzenie Nr 1221/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 1182/05 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1221/05

z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniający

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1182/05

z dnia 17 listopada 2005r.

Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

-----

-----

-----

600.000

600.000

020

Leśnictwo

1.000

2.000

3.000

4.000

4.000

600

Transport i łączność

2.000

5.000

30.000

67.940

67.940

630

Turystyka

-----

-----

68.464

68.464

68.464

700

Gospodarka mieszkaniowa

450.000

750.000

1.200.000

3.143.418

3.143.418

710

Działalność usługowa

------

1.000

1.000

1.000

1.000

750

Administracja publiczna

70.000

160.000

240.000

300.400

300.400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1.300

 

2.600

 

78.800

 

141.183

 

141.183

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

30.000

100.000

200.000

270.000

270.000

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

9.700.000

 

19.500.000

 

30.000.000

 

39.329.486

 

39.329.486

758

Różne rozliczenia

4.000.000

7.000.000

10.000.000

12.867.848

12.867.848

801

Oświata i wychowanie

180.000

450.000

700.000

886.301

886.301

851

Ochrona zdrowia

-----

-----

22.300

22.701

22.701

852

Pomoc społeczna

1.800.000

3.600.000

5.400.000

9.095.100

9.095.100

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.000

14.000

22.000

30.000

30.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-----

75.000

110.000

215.789

215.789

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-----

----

478.728

872.239

872.239

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-----

-----

60.000

780.874

780.874

926

Kultura fizyczna i sport

-----

-----

24.000

34.000

34.000

 

Razem

16.241.300

31.659.600

48.638.292

68.730.743

68.730.743

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 16.241.300,- zł

II kwartał - 15.418.300,- zł

III kwartał - 16.978.692,- zł

IV kwartał - 20.092.451,- zł

Razem 68.730.743,- zł

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1221/05

z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniający

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1182/05

z dnia 17 listopada 2005r.

Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

50.000

100.000

150.000

808.500

808.500

600

Transport i łączność

500.000

1.500.000

2.000.000

2.382.140

2.382.140

630

Turystyka i wypoczynek

10.000

25.000

30.000

36.000

36.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

600.000

1.500.000

2.200.000

4.707.579

4.707.579

710

Działalność usługowa

200.000

380.000

450.000

517.000

517.000

750

Administracja publiczna

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.276.634

4.276.634

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1.000

 

2.000

 

57.000

 

141.183

 

141.183

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300.000

600.000

900.000

1.201.614

1.201.614

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

25.000

 

35.000

 

45.000

 

50.000

 

50.000

757

Obsługa długu publicznego

150.000

250.000

300.000

900.000

900.000

758

Różne rozliczenia

50.000

100.000

150.000

206.000

206.000

801

Oświata i wychowanie

7.500.000

14.500.000

20.000.000

23.640.726

23.640.726

851

Ochrona zdrowia

150.000

300.000

450.000

618.701

618.701

852

Pomoc społeczna

3.500.000

7.000.000

10.000.000

14.212.100

14.212.100

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

110.000

210.000

280.000

351.800

351.800

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

320.000

650.000

800.000

1.206.089

1.206.089

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500.000

2.500.000

5.000.000

9.507.542

9.507.542

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodów

600.000

1.500.000

2.000.000

3.223.635

3.223.635

926

Kultura fizyczna i sport

300.000

700.000

1.500.000

1.020.500

1.020.500

 

Razem

17.366.000

34.352.000

49.814.500

69.007.743

69.007.743

Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 17.366.000,- zł

II kwartał - 16.986.000,- zł

III kwartał - 15.462.500,- zł

IV kwartał - 19.193.243,- zł

Razem 69.007.743,- zł

Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 stycznia 2006, 12:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1067