Zarządzenie Nr 1220/05

Zarządzenie Nr 1220/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 15/05 pod nazwą “Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), Rozdz. V. pkt. 5 Załącznika do uchwały Nr 248 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Utworzenie punktu wydawania posiłków dla osób potrzebujących z terenu Gminy Świecie”:

  1. Zespołowi Parafialnemu “Caritas” w Świeciu, w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych),

  2. Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieścitysiecyzłotych).

§ 2

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania sprawować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 grudnia 2005, 10:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1171