Zarządzenie Nr 1218/05

Zarządzenie Nr 1218/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu i Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Świecie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu i Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Świecie w okresie od 01-02-2006 r. do 31-12-2008 r.

§ 2

Przyjąć kryteria oceny ofert:

 1. cena – 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie:

 1. Edyta Kliczykowska - przewodniczący,

 2. Ewa Gorzka - członek,

 3. Daniel Kapłanek - członek,

 4. Alicja Kliczykowska - członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1218/05

Burmistrza Świecia z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający: Gmina Świecie,

  ul. Wojska Polskiego 124

  86 – 100 Świecie

  tel. ( 0-52 ) 333 23 17, fax ( 0-52 ) 333 23 11

  ogłasza przetarg nieograniczony

  o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

  na udzielenie zamówienia publicznego pn. “utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu i Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Świecie”.

  CPV 93711110-9

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, 86 – 100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 26.

 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

 4. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.02.2006r. do dnia 31.12.2008r.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.),

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.),

 • złożą ofertę, która odpowiada przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • spełnią warunki dokumentując:

 • posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,

 • doświadczenie w wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem cmentarzy, terenów zielonych i obiektów małej architektury

 • dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia

 • posiadanie potencjału technicznego – sprzętowego do wykonania zamówienia: kosiarki, transport kołowy .

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • cena – 100 %.

7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, pokój Nr 21.

  Koperta powinna posiadać oznaczenie:

  “Oferta przetargowa na utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu i Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Świecie”.

  Termin składania ofert upływa dnia 16 stycznia 2006 r. o godz. 900.

  Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego w Świeciu najpóźniej do dnia 16 stycznia 2006 r. do godz. 900.

8. Termin związania ofertą przez okres 60 dni tj. do dnia 14 lutego 2006 r.

9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój Nr 20 w dniu 16 stycznia 2006 r. o godz. 1000.

  Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy.

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 • Daniel Kapłanek – tel. 0 52 33 32 317.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1218/05

Burmistrza Świecia z dnia 28 grudnia 2005 r.

REGULAMIN PRACY

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu i Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Świecie

...................................................................................................

/ przedmiot zamówienia, lokalizacja /

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Kierownika Zamawiającego - Burmistrza Świecia Nr 1218/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.

1.1 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm. ).

1.2 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.3 Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Kierownika Zamawiającego - Burmistrza Świecia.

1.4 Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Kierownika Zamawiającego o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.

1.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców oraz zapewnia bezstronność i obiektywizm.

1.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podaje kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku braku możliwości osobistego zawiadomienia członka komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji zawiadomieni są o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału prac oraz powołuje sekretarza Komisji spośród jej członków.

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przestawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierający istotne postanowienia Komisji.

2.11 Pisma w imieniu Komisji przetargowej skierowane do Wykonawców i inne powstające w trakcie jej pracy podpisuje Kierownik Zamawiającego.

2.12 Komisja przetargowa jest władna do podejmowania decyzji jeżeli na jej posiedzeniu jest obecnych 2/3 jej członków.

2.13 Decyzje podejmowane przez Komisję przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji w drodze jawnego głosowania.

2.14 Przewodniczący komisji przetargowej przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.15 Kierownik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej.

Świecie, dnia .......................................                                                                                                       Regulamin przetargu został zatwierdzony

                                                                                                                                                                               przez Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                      ......................................................

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 grudnia 2005, 10:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940