Zarządzenie Nr 1217/05

Zarządzenie Nr 1217/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie przystąpienia do nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 138/1 i 138/2 położonych w Świeciu przy ul. Bydgoskiej od Syndyka Masy Upadłości PPHU “SZÓSTKA” sp. z o. o. w Świeciu w trybie postępowania upadłościowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 95/03 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przystąpić do nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 138/1 i 138/2 o łącznej powierzchni 4494 m2, położonych w Świeciu przy ulicy Bydgoskiej od Syndyka Masy Upadłości PPHU “SZÓSTKA” SP. z o. o. w Świeciu w trybie postępowania upadłościowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (19 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 grudnia 2005, 08:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1140