Zarządzenie Nr 1216/05

Zarządzenie Nr 1216/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie rozłożenia na raty kwartalne opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 71 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić następujace terminy wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki nr 648/17 położonej w Świeciu przy ul. Kościuszki, zabudowanej garażem:

  • do 31 marca 2006 r. kwotę 13,19 zł

  • do 30 czerwca 2006 r. kwotę 10,00 zł

  • do 30 września 2006 r. kwotę 10,00 zł

  • do 30 grudnia 2006 r. kwotę 10,00 zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 grudnia 2005, 08:39:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240