Zarządzenie Nr 1215/05

Zarządzenie Nr 1215/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pana Józefa Bieleckiego.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Nabyć od Pana Józefa Bieleckiego na rzecz Gminy Świecie działki położone we Wiągu, oznaczone Nr 118/1 o pow. o pow. 0,0742 ha i Nr 118/2 o pow. 0,0757 ha przeznaczone pod boisko sportowe we Wiągu.

2. Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 3,50 zł za 1 m2.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 grudnia 2005, 08:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142