Zarządzenie Nr 1214/05

Zarządzenie Nr 1214/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kontenerowym, położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art.13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 art.39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwały nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kontenerowym, położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący,

2. Gabriela Bąkowska - członek,

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek,

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 1214/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Nieruchomość zabudowana budynkiem II kondygnacyjnym typu kontenerowiec o pow. użytkowej 337,49 m2, oznaczona jako działka Nr 38/11 o powierzchni 1610 m2, położona w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Cena wywoławcza wynosi 70.000,-zł

Wadium wynosi 7.000,-zł

Zgodnie ze studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania miasta Świecia zatwierdzonego Uchwałą Nr 205/2000 Rady Miejskiej z dnia 30.03.2000 r. przedmiotowa działka znajduje się w obszarze przemysłowo-składowym i produkcyjno-usługowym.

Nieruchomość zapisana jest w księgę wieczystą nr 19301.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 27 stycznia 2006 r .do godz. 15 00.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 1214/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kontenerowym, położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 1214/05 Burmistrza Świecia z dnia 13 grudnia 2005 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do godz. 1500 dnia 27 stycznia 2006 r w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 grudnia 2005, 08:35:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1108