Zarządzenie Nr 1213/05

Zarządzenie Nr 1213/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Udzielić 50% bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste działki nr 356 położonej w Świeciu przy ul. Kraszewskiego 17 użytkownikowi wieczystemu Panu Czesławowi Gmys ze względu na to, że dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 grudnia 2005, 08:33:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177