Zarządzenie Nr 1211/05

Zarządzenie Nr 1211/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 10 września 1998 r. z Panem Teodorem Rybus na część działki nr 200/102 o pow. 15 m2 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury pod garażem blaszanym nr 15 “Na stoku” na rzecz Pani Ireny Rybus zamieszkałej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 11/26.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

§3

Opłata za gruntu pod garażem wynosi 35,18zł + 7,74 zł VAT = 42,92 zł w stosunku miesięcznym zgodnie z przetargiem przeprowadzonym w dniu 4 września 1998 r.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 grudnia 2005, 08:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1038