Zarządzenie Nr 1209/05

Zarządzenie Nr 1209/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany czynszu za dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§1

Ustalić wysokość czynszu za dzierżawę pomieszczenia o pow. 10 m2 znajdującego się na parterze budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu zajmowanego przez bankomat Banku Millennium na kwotę 300,00 zł + 22 % VAT miesięcznie począwszy od 1 stycznia 2006 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 grudnia 2005, 13:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109