Zarządzenie Nr 1206/05

Zarządzenie Nr 1206/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 8 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 251/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2005.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Nr 270/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r.

- Uchwałą Nr 279/05 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005r.

- Uchwałą Nr 294/05 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2005r.

- Uchwałą Nr 300/05 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005r.

- Uchwałą Nr 318/05 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2005r.

- Uchwałą Nr 329/05 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005r.

- Zarządzeniem Nr 986/05 Burmistrza Świecia z dnia 9 maja 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1053/05 Burmistrza Świecia z dnia 29 czerwca 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1090/05 Burmistrza Świecia z dnia 29 sierpnia 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1111/05 Burmistrza Świecia z dnia 26 września 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1122/05 Burmistrza Świecia z dnia 10 października 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1152/05 Burmistrza Świecia z dnia 24 października 2005r.

- Zarządzeniem Nr 1180/05 Burmistrza Świecia z dnia 14 listopada 2005r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.290-zł, plan dochodów po zmianie wynosi 68.140.743,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.290,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 68.417.743,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych, uaktualnienia odpisu na z.f.ś.s. oraz z bieżącej analizy budżetu.

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1.900,-zł.(rozdz.80195) na sfinansowanie prac komisjji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dotację celową w wysokości 4.080,-zł.(rozdz.80101) na dofinansowanie przygotowania młodocianych pracowników.

Zwiększona została dotacja celowa o kwotę 71.010,-zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Natomiast zmniejszona została o 2.700,-zł(rozdz.85213) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonane zostały zmiany wynikające z korekty planu po anlizie wykonania budżetu.

W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan na pokrycie kosztów akcji ratowniczych w III kwartale.

Proponowane zmiany w rozdziale 80101,80104 i 80110 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wyposażenie sal w placówkach oświatowych i na zakup pomocy dydaktycznych.Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do poziomu rzeczywistych kosztów,które wystąpią do końca roku.

W rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi zabezpiecza się środki na podatek naliczony od diet wypłacanych komisji ds.rozwiązywania problemów alkocholowych. Przeznacza się też środki na doposażenie świetlicy w sprzęt AGD z oszczędności z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie.

W dziale Opieki Społecznejoszczędności w funduszu płac oraz w opłatach za ogrzewanie przeznacza się na wypłatę nagród dla pracowników socjalnych,na zakup dodatkowych kocy i odzieży zimowej dla bezdomnych w Schronisku,na założenie strony internetowej w OPS,na wymianę zniszczonych mebli i uzupełnienie wyposażenia w OPS oraz na obsługę świadczeń przez Bank Spółdzielczy.Skorygowany został również odpis na z.f.ś.s.

W zasiłkach rodzinnych (rozdz.85212) skorygowany został plan do faktycznej wysokości wypłaconych zasiłków i co za tym idzie, obliczona została kwota na obsługę tych wypłat.

Załącznik Nr 1 (43kB) zip

Załącznik Nr 2 (70kB) zip

Załącznik Nr 3 (73kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (8 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 grudnia 2005, 10:04:21)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (21 grudnia 2005, 15:18:11)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346