Zarządzenie Nr 1207/05

Zarządzenie Nr 1207/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 17/05.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Rozdz. V. pkt. 7 Załącznika do uchwały Nr 248/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

W celu zaopiniowania złożonych wniosków przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach Konkursu Ofert Nr 17/05 powołuję do składu Komisji Oceniającej następujące osoby:

1) z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

   • Pana Kazimierza Wolickiego,

 2)  z ramienia Gminy Świecie:

   • Panią Lidię Lemańską – Kierownika OPS,

   • Panią Magdalenę Witek – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej OPS.

  § 2

  Regulamin działania Komisji Oceniającej oraz oświadczenie członka Komisji stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

  § 3

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Burmistrz Świecia

  Tadeusz Pogoda

  Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 1207/05

  Burmistrza Świecia z dnia 13 grudnia 2005 r.

  REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

  1. Komisja Oceniająca jest zespołem składającym się z przedstawicieli reprezentujących podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i przedstawicieli Gminy Świecie.

  2. Komisja powołana przez Burmistrza Świecia opiniuje złożone wnioski na realizację zadań publicznych.

  3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie osoby, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotacje oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje.

   W związku z powyższym, każdy członek Komisji Oceniającej przedstawia w formie pisemnej Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

  4. Komisja, na podstawie złożonych wniosków:

   • ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty, które złożyły oferty,

   • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

   • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  5. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu i są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Świecia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1207/05

Burmistrza Świecia z dnia 13 grudnia 2005 r.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ

Oświadczam, co następuje:

 1. W terminie od stycznia 2004 r. do dnia dzisiejszego byłem/jestem/ związany stosunkiem prawnym z tytułu którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

  1. ...............................................................................................................................

  2. ...............................................................................................................................

  3. ...............................................................................................................................

 2. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu, funkcja):

  1. ...............................................................................................................................

  2. ...............................................................................................................................

  3. ...............................................................................................................................

 3. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu, charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):

          a.        ...............................................................................................................................

                              b.       ................................................................................................................................

                               c.      ................................................................................................................................

 1. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

            a.     ...............................................................................................................................

                               b.      ...............................................................................................................................

                               c.      ...............................................................................................................................

Świecie, dnia..........................                                                                                                                                                        ...................................................

                                                                                                                                                                                                                     ( czytelny podpis )

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (13 grudnia 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (14 grudnia 2005, 12:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020