październik

październik

Zarządzenie Nr 1169/05

Zarządzenie Nr 1169/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Ciepłej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1168/05

Zarządzenie Nr 1168/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednoetapowego konkursu na twórcze prace projektowe, kwalifikujący do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Zarządzenie Nr 1167/05

Zarządzenie Nr 1167/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1166/05

Zarządzenie Nr 1166/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o [...]

Zarządzenie Nr 1165/05

Zarządzenie Nr 1165/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Modrzewiowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie [...]

Zarządzenie Nr 1164/05

Zarządzenie Nr 1164/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1163/05

Zarządzenie Nr 1163/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 paździenika 2005 r. w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Hallera. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 1162/05

Zarządzenie Nr 1162/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie sprzedaży działek nr 134/19 i 134/21 położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1161/05

Zarządzenie Nr 1161/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31października 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW Nr 43873 położonej w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1160/05

Zarządzenie Nr 1160/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31października 2005 r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty zadłużenia z tyt. kupna lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy Al. Jana Pawła II 2/45. Na [...]

Zarządzenie Nr 1159/05

Zarządzenie Nr 1159/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31października 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 1158/05

Zarządzenie Nr 1158/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz 50% zaległości z tytułu kupna lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 77 B/20 a [...]

Zarządzenie Nr 1157/05

Zarządzenie Nr 1157/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 0ddział Terenowy w Bydgoszczy n niezabudowanej działki nr 5/16 położonej w [...]

Zarządzenie Nr 1156/05

Zarządzenie Nr 1156/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 października 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w wymienionych placówkach oraz powołania w tym celu Komisji Inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 26 ustawy o [...]

Zarządzenie Nr 1155/05

Zarządzenie Nr 1155/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 14. Na podstawie art. 7 ust. [...]

Zarządzenie Nr 1152/05

Zarządzenie Nr 1152/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 października 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 1154/05

Zarządzenie Nr 1154/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 1153/05

Zarządzenie Nr 1153/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zwolnienia Pani Natalii Bartoszewicz z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie nr 1151/05

Zarządzenie Nr 1151/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 21 października 2005 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 [...]

Zarządzenie Nr 1150/05

Zarządzenie Nr 1150/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Świecia i wsi Sulnówko. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1149/05

Zarządzenie Nr 1149/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/9 położoną w Świeciu przy ul. Ciepłej 4. Na [...]

Zarządzenie Nr 1148/05

Zarządzenie Nr 1148/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 647/214 położoną w Świeciu przy ul. Hallera. Na [...]

Zarządzenie Nr 1147/05

Zarządzenie Nr 1147/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sprzedaży działki nr 1121/6 położonej w Świeciu przy ul. Mickiewicza. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 1146/05

Zarządzenie Nr 1146/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 1145/05

Zarządzenie Nr 1145/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wypowiedzenia warunków obowiązującej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 1144/05

Zarządzenie Nr 1144/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kontenerowym, położonej w Świeciu przy [...]

Zarządzenie Nr 1141/05

Zarządzenie Nr 1141/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 31919 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1142/05

Zarządzenie Nr 1142/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1143/05

Zarządzenie Nr 1143/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem trybun składanych dla hali [...]

Zarządzenie Nr 1140/05

Zarządzenie Nr 1140/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów Gminy Świecie w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod [...]

Zarządzenie Nr 1139/05

Zarządzenie Nr 1139/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w odniesieniu do działek nr 1375, 1374/61 i 1380/6 położonych w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 1138/05

Zarządzenie Nr 1138/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 października 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości zabudowanych położonych w Polskim Konopacie, stanowiących własność SP Polskich Kolei [...]

Zarządzenie Nr 1137/05

Zarządzenie Nr 1137/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 1136/05

Zarządzenie Nr 1136/05 Burmistrza Świecia z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na szacowanie [...]

Zarządzenie Nr 1125/05

Zarządzenie Nr 1125/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie Nr 1135/05

Zarządzenie Nr 1135/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na [...]

Zarządzenie Nr 1134/05

Zarządzenie Nr 1134/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wodnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. [...]

Zarządzenie Nr 1133/05

Zarządzenie Nr 1133/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we wsi Sulnowo przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 1132/05

Zarządzenie Nr 1132/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sulnówku przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę [...]

Zarządzenie Nr 1131/05

Zarządzenie Nr 1131/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Grucznie przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod [...]

Zarządzenie Nr 1130/05

Zarządzenie Nr 1131/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Grucznie przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod [...]

Zarządzenie Nr 1129/05

Zarządzenie Nr 1129/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Kiepury. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 1128/05

Zarządzenie Nr 1128/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 232 położonej we wsi Gruczno stanowiącej grunt rolny. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 1127/05

Zarządzenie Nr 1127/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie wsi Sulnówko, Kozłowo i Sartowice. Na [...]

Zarządzenie Nr 1126/05

Zarządzenie Nr 1126/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 13. Na podstawie art. 7 ust. [...]

Zarządzenie Nr 1124/05

Zarządzenie Nr 112405 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 11 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do przetargu na kupno prawa użytkowania wieczystego działek nr 119/2, 123/2 i 128/5 położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1122/05

Zarządzenie Nr 1122/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 października 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Zarządzenie Nr 1123/05

Zarządzenie Nr 1123/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 10 października 2005 r. w sprawie przesunięcia terminów wykonania zadań na terenie obiektu “Camping” przy ul. Zamkowej w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 1121/05

Zarządzenie Nr 1121/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 6 października 2005 r. w sprawie odwołań ze składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 [...]

Zarządzenie Nr 1120/05

Zarządzenie Nr 1120/05 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 4 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka