Zarządzenie Nr 1053/05

Zarządzenie Nr 1053/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 251/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2005.

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Nr 270/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r.

- Uchwałą Nr 279/05 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005r.

- Uchwałą Nr 294/05 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2005r.

- Zarządzeniem Nr 986/05 Burmistrza Świecia z dnia 9 maja 2005r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.042,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 63.692.065,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.042,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 65.192.065,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

załącznik nr 1 (57kB) pdf

załącznik nr 2 (44kB) pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1053/05 z dnia 29 czerwca 2005r.

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z bieżącej analizy budżetu i korekty planu wydatków do faktycznego wykonania.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 8.042,- zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmujące podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Zmiany w dziale Oświaty i Wychowania wynikają głównie z korekty planu wydatków oraz z zabezpieczenia środków na wpłatę do PFRON-u z uzyskanych oszczędności.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmiany związane są z informacją o przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla świetlicy profilaktyczno – wychowawczej “Gniazdo” w konkursie ofert na dożywianie dzieci w świetlicy oraz oszczędnościami powstałymi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pozyskane środki umożliwiają zorganizowanie dodatkowej grupy kolonijnej dzieci (podopiecznych OPS) na koloniach letnich w Drogomyślu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (29 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (15 lipca 2005, 07:56:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263