Zarządzenie Nr 1051/05

Zarządzenie Nr 1051/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Pani Eugenii Mrówczyńskiej na stanowisko p. o. kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

                         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Powołać z dniem 1 lipca 2005 r. Panią Eugenię Mrówczyńską na stanowisko p.o. Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu do czasu zatrudnienia Kierownika MBP.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 lipca 2005, 10:07:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178