Zarządzenie Nr 1050/05

 

Zarządzenie Nr 1050/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Chełmońskiego i Kossaków na osiedlu mieszkaniowym Paderewskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Chełmońskiego i Kossaków na osiedlu mieszkaniowym Paderewskiego w Świeciu.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie:

  1. Ryszard Sadowski– przewodniczący,

  2. Ewa Gorzka – członek,

  3. Daniel Kapłanek – członek,

  4. Barbara Drewa – członek,

  5. Wiesław Ratkowski – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w Wydz. Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 lipca 2005, 10:05:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046