Zarządzenie Nr 1046/05

Zarządzenie Nr 1046/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący,

2. Gabriela Bąkowska - członek,

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek,

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1046/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZY-STEJ

UDZIAŁ W CZĘŚCIACH BUDYNKU

STRUKTURA

części budynku

 

 

 

wartość

części

w zł

brutto

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO sprzedaży

wartość gruntu w zł

Świecie

ul. Gen. J. Hallera

 

 

647/214

 

 

 

47785

 

 

1085/1142

 

 

 

15 pomieszczeń na parterze, 14 pomieszczeń na I piętrze,

11 pomieszczeń w piwnicy

 

222.185,13

 

 

 

teren zabudowany bud. byłego sztabu, nadpalona konstrukcja części dachu

 

1085/1142

 

 

55.277,23

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2005 r. o godzinie 103o w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 27.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A. Świecie do 25 lipca 2005 r. do godz. 15 00.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyla się od podpisania umowy.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1046/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1046/05 Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

  1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości 1085/1142 części budynku.

  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w podanej wysokości do godz. 1500 dnia 25 lipca 2005 r., w kasie Urzędu Miejskiego lub na podane w ogłoszeniu konto.

  3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

  4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

  5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

  6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

  7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

  8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę netto, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

  10. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 12:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055