Zarządzenie Nr 1044/05

Zarządzenie Nr 1044/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Wodnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 1181/13 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej z przeznaczeniem pod usytuowanie garażu blaszanego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 czerwca 2005 r. do 13 lipca 2005 r.

§ 2

Wydzierżawić Pani Krystynie Kaczmarek - Machnik część działki nr 1181/13 o pow. 0.0018ha położonej w Świeciu przy ul. Wodnej pod istniejącym garażem blaszanym.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 pkt 2 na okres 3 lat.

§ 4

Wartość dzierżawy 1 m2 gruntu pod garażami blaszanymi wynosi 1,05 zł. + 22%VAT miesięcznie.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1044/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 23 czerwca 2005 r. do 13 lipca 2005 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena 1m2 gruntu

MIESIĘCZNIE

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

miesięczny

 

Świecie

ul. Wodna

 

1181/13 część

 

44194

 

0,0018

 

 

1,05 zł

 

 

teren publiczny, projektowana droga lokalna, powiązanie komunikacyjne z ulicą Polną i Wodną

 

droga

 

 

usytuowanie tymczasowego garażu blaszanego

 

 

3 lata

 

18,90 zł

+

22%VAT

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1044/05
Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1181/13 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej z przeznaczeniem pod usytuowanie tymczasowego garażu blaszanego.

Położenie: Świecie ul. Wodna

Nr działki: 1181/13 część

Powierzchnia działki: 0,0018ha

Nr Księgi Wieczystej: 42862

Przeznaczenie w planie: teren publiczny, projektowana droga lokalna, powiązanie komunikacyjne z ulicą Polną i Wodną

Sposób zagospodarowania: tymczasowy garaż blaszany

Opłata miesięczna za dzierżawę: 18,90zł + 22% VAT

Wadium: 2,00zł.

Przetarg odbędzie się 17 sierpnia 2005 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Świeciu - sala Nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu do dnia 12 sierpnia 2005 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7,
tel. 3332338.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1044/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1181/13 położonej w Świeciu przy ul. Wodnej pod usytuowanie tymczasowego garaż blaszanego w dniu 17 sierpnia 2005 r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 12 sierpnia 2005 r. w kasie Urzędu Miejskiego

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu

 8. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu

 9. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 11:54:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1115