Zarządzenie Nr 1043/05

Zarządzenie Nr 1043/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu na dzierżawę części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej oraz wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 222/9 położonejw Świeciu przy ul. Sportowej z przeznaczeniem jako rola zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 czerwca 2005 r. do 13 lipca 2005 r.

§ 2

Wydzierżawić Panu Rządkowskiemu Zygfrydowi część działki nr 222/9 o pow. 900 m2 w celu poszerzenia istniejącej dzierżawy w/w części działki położonej w Świeciu przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na okres 3 lat.

§ 4

Wartość dzierżawy 100 m2 gruntu pod uprawy rolne wynosi 1,93 zł rocznie.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia nr 1043/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 23 czerwca do 13 lipca 2005 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR kw

POW. dzierżawy

cena 100m2 gruntu

/ROCZNA/

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

Świecie

ul. Sportowa

 

222/9

 

28936

900 m2

 

1,93zł

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

teren niezabudowany

 

rola

 

3 lata

 

17,37zł

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 11:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967