Zarządzenie nr 1042/05

Zarządzenie Nr 1042/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1, art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działki  nr 2288 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 czerwca 2005 r. do 13 lipca 2005 r.

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki nr 2288 o pow. 0.0540 ha położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

 1. Ratkowski Wiesław – przewodniczący,

 2. Bąkowska Gabriela - członek,

 3. Gorzka Ewa - członek,

 4. Spławska Barbara - członek.

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1042/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 23 czerwca 2005 r. do 13 lipca 2005 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena 100m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

Świecie

ul. Zamkowa

 

2288

 

27959

 

0,0540 ha

 

 

1,93 zł

 

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

grunt rolny

 

 

uprawy rolne

 

czas nieokreślony

 

10,42 zł

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1042/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 2288 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej stanowiącej grunt rolny

 

Położenie: Świecie ul. Zamkowa

Nr działki: 2288

Powierzchnia działki: 0,0540 ha

Nr Księgi Wieczystej: 27959

Przeznaczenie w planie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania: uprawy rolne

Opłata roczna za dzierżawę: 10,42 zł.

Wadium: 2,00 zł.

Przetarg odbędzie się 17 sierpnia 2005 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu w sali nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu do dnia 12 sierpnia 2005 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7, tel.3332338.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1042/05

Burmistrza Świecia z dnia 22 czerwca 2005 r.

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 2288 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej pod uprawy rolne w dniu 17 sierpnia 2005 r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 12 sierpnia 2005 r. w kasie Urzędu Miejskiego

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu

 8. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu

 9. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 11:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1017