Zarządzenie Nr 1041/05

Zarządzenie Nr 1041/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż części działki nr 222/9 położonej w Świeciu przy ul. Sportowej Panu Piotrowi Krawczykowi.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 11:01:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996