Zarządzenie Nr 1039/05

Zarządzenie Nr 1039/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 17/44 i Wojska Polskiego 167/23 przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 17 i lokalu nr 23 położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 167 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 22 czerwca do 13 lipca 2005 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia nr 1039/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (m2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

/brutto/

w zł

WARTOŚĆ 1m2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art..34

Świecie

ul. Kościuszki

17/44

 

Świecie

ul. Wojska Polskiego 167/23

646/15

 

 

 

688/6

27704

 

 

 

31124

28,26

 

 

 

25,32

 

1 pokój, kuchnia,

p.pokój,łazienka,wc

1 pokój,

kuchnia, p.przedpokój,

łazienka z wc

 

32.000,00

 

 

28.000,00

 

23,90

 

 

23,90

 

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

teren zabudowany bud.

mieszkalnym

wielorodzinnym

 

28/2177

 

 

25/1063

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku.

Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego: 15 % wartości gruntu - pierwsza opłata,

1 % wartości gruntu - opłata roczna.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (22 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 lipca 2005, 10:51:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1096