Zarządzenie Nr 1038/05

Zarządzenie Nr 1038/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pana Jacka Świerczyńskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Nabyć od Pana Jacka Świerczyńskiego na rzecz Gminy Świecie działki położone w Dworzysku oznaczone Nr 116/2 o pow. 0.1183 ha, Nr 114/2 o pow. 0.2820 ha, Nr 112/1 o pow. 0.2656 ha, Nr 88/1 o pow. 0.3176 ha.

2. Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 1,50 zł za 1 m2.

§ 2

Nie wyrazić zgody na kupno działki 27/2 o pow. 0,3817 ha położonej w Wielkim Konopacie za cenę 10,-zł za m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 13:02:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1100