Zarządzenie Nr 1037/05

Zarządzenie Nr 1037/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pana Bogdana Sarguna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Pana Bogdana Sarguna na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie część działek Nr 815/26 i 815/27 o pow. ok.150 m2, położonych w Sulnowie, przeznaczo- nych pod przepompownię ścieków sanitarnych i separator wód deszczowych.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 7,00 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 13:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1105