Zarządzenie Nr 1035/05

Zarządzenie Nr 1035/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie sprzedaży działek nr 134/14 i 134/16 położonych w Świeciu przyul. Piłsudskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000, Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży części działek Nr 134/14 i 134/16 o pow. ok. 200 m2, położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego, przeznaczonych na uzupełnienie działek nr 134/13 i 134/3.

1. Zlecić podział w/w działek oraz wycenę nowo wydzielonych działek

2. 0głosić wykaz na sprzedaż nowo wydzielonych działek.

2. Sprzedać w trybie bezprzetargowym nowo wydzielone działki na poszerzenie działki nr 134/13 i 134/3 za cenę ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (10 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 12:57:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101