Zarządzenie Nr 1032/05

Zrządzenie Nr 1032/05

B u r m i s t r za Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania KART USŁUG w Urzędzie Miejskim w Swieciu.

Na podstawie art 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wprowadzić do stosowania w Urzędzie Miejskim w Świeciu karty usług.

§ 2

Karta usług stanowi zwięzły opis zadania realizowanego przez dany Wydział Urzędu Miejskiego w Swieciu, zgodnie z zakresem merytorycznym określonym w regulaminie Organizacyjnym.

§ 3

Do zadań Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego należy aktualizacja kart usług, w miarę potrzeb, a przede wszystkim w wyniku zmian obowiązujących przepisów oraz w celu usprawnienia przebiegu opisywanych procesów.

§ 4

Kart usług będące opisem procesów realizowanych w danym wydziale zostają umieszczone na stronie internetowej urzędu, a także w formie pisemnej powinny znajdować się w każdym wydziale oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców, dostępne dla ogółu mieszkańców.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Świeciu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (14 czerwca 2005, 15:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311