Zarządzenie Nr 1031/05

Zarządzenie Nr 1031/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalam procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Miejskiego w Świeciu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Świecia Nr 1031/05 z dnia 9 czerwca 2005 r.

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIECIU

Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Urzędzie.

Przebieg procedury.

 1. Wakat na stanowisku pracy lub zapotrzebowanie na dodatkowe stanowisko pracy zgłasza Burmistrzowi Sekretarz Gminy.

 2. Burmistrz dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy.

 3. W przypadku nowotworzonych stanowisk konieczna jest analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia.

Przygotowanie rekrutacji.

 1. Inspektor ds. kadr przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań dla kandydata na to stanowisko. Opis stanowiska powinien zawierać : nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel istnienia stanowiska oraz najważniejsze obowiązki.
 2. Kryteria wyboru kandydata opracowuje Sekretarz Gminy. Kryteria podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza.
 3. nspektor ds. kadr kieruje do publikacji ofertę pracy w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy zawierającą:

 • nazwę stanowiska, na który ogłasza się konkurs,

 • wymagania formalne wobec kandydata,

 • wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta,

 • termin i miejsce składania ofert.

4. Termin spływania aplikacji jest stały i wynosi 1 miesiąc od daty opublikowania.

Aplikacje złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) nie będą rozpatrywane.

Termin analizowania aplikacji jest stały i wynosi 2 tygodnie.

Rozmowa kwalifikacyjna i kryteria wyboru kandydata w przypadku naboru na stanowiska niekierownicze.

 1. Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w Urzędzie pisemnie informuje kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się każdorazowo w obecności:

 • Sekretarza Gminy,

 • kierownika wydziału rekrutującego,

 • inspektora ds. kadr.

         3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej następuje:

  • sprawdzenie danych osobowych kandydata,

  • sprawdzenie poziomu kompetencji zawodowych i poziomu przygotowania merytorycznego kandydata.

  4. Ocena rozmowy kwalifikacyjnej dokonywana jest na piśmie.

  5. Na podstawie przedłożonych formularzy ocen, wyboru kandydata do pracy w Urzędzie dokonuje Burmistrz.

   Postępowanie konkursowe i wybór kandydata.

   1. W przypadku negatywnej analizy możliwości wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy, Burmistrz ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko kierownicze w Urzędzie.

   2. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa wyłoniona przez Burmistrza, dokonuje oceny formalnej ofert, odrzucając oferty nie spełniające wymagań. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania dopuszczeni są do dalszego postępowania konkursowego.

   3. Po zakończeniu postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem nadanym przez Burmistrza, zatwierdza on kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę komisji konkursowej.

   4. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu, z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, postępowanie konkursowe przeprowadza się ponownie, lecz tylko jeden raz.

   Ogłoszenia o wynikach naboru.

   Ogłoszenia o wynikach naboru zarówno na stanowiska kierownicze jak i pozostałe publikowane są przez okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Świecie.

  metryczka


  Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2005)
  Opublikował: Krystyna Sopońska (14 czerwca 2005, 15:39:18)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 1360