Zarządzenie Nr 1025/05

Zarządzenie Nr 1025/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru oraz Punktu Kontaktowego na terenie Gminy Świecie.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami) oraz Zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ustalić zasady funkcjonowania Stałego Dyżuru na terenie Gminy Świecie, w celu:

 1. zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Burmistrza działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie gminy.

§ 2

1. Do zadań osób pełniących Stały Dyżur, w szczególności należy:

 • powiadomienie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu, zapewniających sprawne uruchamianie realizacji zadań wykonywanych w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa,

 • przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i dostarczanie decyzji, a także informacji adresowanych do organów, na rzecz których działają,

 • ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych decyzji i informacji organów na rzecz których działają – do organów im podległych,

 • przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i przekazywanie nakazanych informacji
  w ramach współdziałania.

2. Osoby pełniące Stały Dyżur powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową wydane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zmianami).

3. W celu zapewnienia przekazywania decyzji i informacji w ramach Stałego Dyżuru należy wykorzystać dostępne środki łączności przewodowej, łączność radiową oraz inne dostępne środki łączności.

4. Dla osób pełniących Stały Dyżur należy opracować dokumentację w terminie do 30 czerwca 2005 r. zgodnie ze strukturą zawartą w załączniku Nr 1 Zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która chroniona powinna być zgodnie
z przepisami ustawy O ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

§ 3

 1. Zobowiązuję Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych do:

 • opracowania dokumentacji o której mowa w par.2, ust. 1, pkt 4,

 • szkolenia osób wyznaczonych do pełnienia Stałego Dyżuru,

 • zabezpieczenia Stałego Dyżuru w niezbędne środki łączności,

 • utworzenia Punktu Kontaktowego.

§ 4

W celu zapewnienia sprawnego przekazywania informacji na czas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej należy zabezpieczyć Stały Dyżur w środek transportu (samochód osobowy Straży Miejskiej).

§ 5

Skład osobowy Stałego Dyżuru należy utworzyć z pracowników Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej w Świeciu.

§ 6

 1. W celu umożliwienia wzajemnego komunikowania się w ramach Stałego Dyżuru Wojewody należy utworzyć w Urzędzie Punkt Kontaktowy, który funkcjonuje do czasu uruchomienia Stałego Dyżuru.

 2. Punkt Kontaktowy w czasie godzin pracy należy zorganizować w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 3. Punktem Kontaktowym poza godzinami pracy będzie Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

§ 7

Nadzór nad Stałym Dyżurem powierzam Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

§ 8

Stały Dyżur według zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu należy utrzymać w stałej aktualności i gotowości do pełnego rozwinięcia i podjęcia działań.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (14 czerwca 2005, 14:20:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782