Zarządzenie Nr 1033/05

Zarządzenie Nr 1033/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 11 pod nazwą “Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Rozdz. V. pkt. 5 Załącznika do uchwały Nr 248 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przeznaczyć dotację w wysokości:

  1. 1510 zł (słownie: jedentysiącpięćsetzłotych) Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  2. 1990 zł (słownie: jedentysiącdziewięćsetdziewięćdziesiątzłotych) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Świeciu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  3. 4750 zł (słownie: czterytysiącesiedemsetpięćdziesiątzłotych) Stowarzyszeniu Osób Bezrobotnych w Świeciu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  4. 3000 zł (słownie: trzytysiącezłotych) Parafialnemu Zespołowi CARITAS Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa w Świeciu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  5. 8000 zł (słownie : osiemtysięcyzłotych) Parafii św. Jana Chrzciciela w Grucznie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  6. 2190 zł (słownie: dwatysiącestodziewięćdziesiątzłotych) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu DUO-SET przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  7. 12000 zł (słownie : dwanaścietysięcyzłotych) szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  8. 8830 zł (słownie: osiemtysięcyosiemsettrzydzieścizłotych) Związkowi Harcerstwa Polskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  9. 5000 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych ) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu “Joker” na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”,

  10. 1200 zł (słownie: jedentysiącdwieściezłotych ) Klubowi Szachowemu GAMBIT na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży”.

§ 2

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania sprawować będzie Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania
w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 czerwca 2005, 15:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313