Zarządzenie Nr 1030/05

Zarządzenie Nr 1030/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr 10 pod nazwą “Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Rozdz. V. pkt. 5 Załącznika do uchwały Nr 248 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Przeznaczyć dotację w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaścietysięcyzłotych) – Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii oddział Świecie, pozarządowej organizacji pożytku publicznego, na wsparcie wykonania zadania publicznego pod nazwą “Punkt konsultacyjny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii”.

  2. Przeznaczyć dotację w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięćtysiecy złotych) Stowarzyszeniu Osób Bezrobotnych w Świeciu, pozarządowej organizacji, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą ,, Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Świecie”.

  3. Przeznaczyć dotację w wysokości 3.300,00 złotych (słownie: trzytysiącetrzystazłotych) – Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z Jabłonowa Pomorskiego, na wsparcie zadania publicznego “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci” z Gminy Świecie.

  4. Przeznaczyć dotację w wysokości 1.564,00 złotych (słownie: tysiącpięćsetsześćdziesiąt cztery złote) – Szkole Podstawowej w Czaplach, na wsparcie zadania publicznego “Organizacja półkolonii letnich”.

  5. Przeznaczyć dotację w wysokości 5.900,00 złotych (pięćtysięcydziewięćsetzłotych), Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd M-G w Świeciu, pozarządowej organizacji pożytku publicznego, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą “Kolonie letnie w Decznie”.

  6. Przeznaczyć dotację w wysokości 2.500,00 złotych (dwatysiącepięćsetzłotych) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Szkole Podstawowej nr 7 , na wsparcie zadania publicznego pod nazwą “Obóz piłki ręcznej – sportowe wakacje”.

  7. Przeznaczyć dotację w wysokości 2.028,00 złotych (dwatysiącedwadzieściaosiem złotych) Szkole Podstawowej nr 1, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą “Szkolny lub profilaktyczny”.

  8. Przeznaczyć dotację w wysokości 300,00 złotych (trzystazłotych) Szkole Podstawowej nr 1, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą “Spektakl profilaktyczny- życie bez czarodziejów”.

  9. Przeznaczyć dotację w wysokości 23.900,00( dwadzieściatrzytysiącedziewięćsetzłotych) Polskiemu Komitetowi pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Świeciu, na wsparcie zadania publicznego pod nazwą “Terapia dla osób współuzależnionych, grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, terapia after care, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu”.

§ 2

Kontrolę merytoryczną nad realizację zadania sprawować będzie koordynator gminnego programu PRPA, finansową sprawować będzie wydział Finansowy Urzędu Miejskiego.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi gminnego programu PRPA.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 czerwca 2005, 12:33:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1236