Zarządzenie Nr 1027/05

Zarządzenie Nr 1027/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Świecie a Panem Arkadiuszem Majem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Świeciu-Przechowie w następujący sposób:

  • działkę nr 29/1 o pow. 749 m2 i wartości 10.400,-zł, stanowiącą własność Pana Arkadiusza Maja przejąć na rzecz Gminy Świecie,

  • działkę nr 2590/1 o pow. 360 m2 i wartości 8.700,-zł + 22%VAT = 10.614,-zł stanowiącą własność Gminy Świecie przekazać Panu Arkadiuszowi Majowi.

§ 2


Wymiana powyższych gruntów następuje z dopłatą ze strony Pana Arkadiusza Maja za różnicę wartości gruntu tj. 214,-zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 czerwca 2005, 11:53:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167