Zarządzenie Nr 1026/05

Zarządzenie Nr 1026/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 11.

               Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Rozdz. V. pkt. 7 Załącznika do uchwały Nr 248/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

W celu zaopiniowania złożonych wniosków przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach Konkursu Ofert Nr 11/05 powołuję do składu Komisji Oceniającej następujące osoby :

1. z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego :

 • Pana Zdzisława Lintowicza,

2. z ramienia Gminy Świecie :

 • Panią Krystynę Radtke – Sekretarza Gminy,
 • Pana Waldemara Furę – Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

   § 2

   Regulamin działania Komisji Oceniającej oraz oświadczenie członka Komisji stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

   § 3

   Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania
   w Świeciu.

   § 4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Burmistrz Świecia

   Tadeusz Pogoda

   Załącznik Nr 1

   REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

   1. Komisja Oceniająca jest zespołem składającym się z przedstawicieli reprezentujących podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i przedstawicieli Gminy Świecie.

   2. Komisja powołana przez Burmistrza Świecia opiniuje złożone wnioski na realizację zadań publicznych.

   3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotacje, tj. takie osoby, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotacje oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje.

    W związku z powyższym, każdy członek Komisji Oceniającej przedstawia w formie pisemnej Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

   4. Komisja, na podstawie złożonych wniosków :

    • ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty, które złożyły oferty,

    • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

    • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

   5. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu i są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Świecia.

   6. Spotkania Komisji Oceniającej protokołowane są przez pracownika Urzędu Miejskiego – Wydziału Organizacyjnego.

   Załącznik Nr 2

   OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ

   Oświadczam, co następuje :

   1. W terminie od stycznia 2004 r. do dnia dzisiejszego byłem / jestem/ związany stosunkiem prawnym z tytułu którego uzyskałem przychód ( np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego :

    1. ...............................................................................................................................
    2. ...............................................................................................................................
    3. ...............................................................................................................................

   2. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( nazwa podmiotu, funkcja) :

    1. .............................................................................................................................

    2. .............................................................................................................................

    3. .............................................................................................................................

   3. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( nazwa podmiotu, charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):

    1. ...........................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................
    3. ..........................................................................................................................

   4. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego :

    1. ...........................................................................................................................
    2. ...........................................................................................................................
    3. ..........................................................................................................................

    

   Świecie, dnia ........................................                                                   ..............................................

                                                                                          (czytelny podpis)

  metryczka


  Wytworzył: Burmistrz Świecia (2 czerwca 2005)
  Opublikował: Krystyna Sopońska (8 czerwca 2005, 11:48:06)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 1047