Zarządzenie Nr 1023/05

Zarządzenie Nr 1023/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 maja 2005r.

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej .

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 4 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 26 listopada 1998 r. (dz. U. Nr 150 z 1998 r. z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr 251/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Udzielić pożyczki krótkoterminowej w wysokości 55.000,- zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na bieżącą działalność Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

  2. Pożyczka zostanie udzielona z bieżących środków budżetowych po podpisaniu umowy o pożyczkę i na zasadach w niej określonych.

  3. Termin spłaty pożyczki określa się na 15 grudnia 2005 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 15:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371