Zarządzenie Nr 1024/05

Zarządzenie Nr 1024/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 29 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 861/05 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1024/05

z dnia 31 maja 2005r. zmieniający

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 861/05

z dnia 14 stycznia 2005r.

Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

-----

-----

-----

600.000

600.000

020

Leśnictwo

1.000

2.000

3.000

4.000

4.000

600

Transport i łączność

2.000

5.000

30.000

67.940

67.940

700

Gospodarka mieszkaniowa

450.000

750.000

1.100.000

1.435.000

1.435.000

710

Działalność usługowa

------

1.000

1.000

1.000

1.000

750

Administracja publiczna

70.000

160.000

220.000

300.400

300.400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

1.300

 

 

2.600

 

 

4.000

 

 

5.260

 

 

5.260

754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

30.000

100.000

150.000

200.000

200.000

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

 

9.700.000

 

 

19.500.000

 

 

28.500.000

 

 

39.035.000

 

 

39.035.000

758

Różne rozliczenia

4.000.000

7.000.000

10.000.000

12.458.823

12.458.823

801

Oświata i wychowanie

180.000

450.000

600.000

870.000

870.000

852

Pomoc społeczna

1.800.000

3.600.000

5.400.000

8.037.225

8.037.225

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.000

14.000

22.000

30.000

30.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-----

75.000

110.000

150.647

150.647

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-----

----

478.728

488.728

488.728

 

Razem

16.241.300

31.659.600

46.618.728

63.684.023

63.684.023

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 16.241.300,- zł

II kwartał - 15.418.300,- zł

III kwartał - 14.959.128,- zł

IV kwartał - 17.065.295,- zł

Razem 63.684.023,- zł

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1024/05

z dnia 31 maja 2005r. zmieniający

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 861/05

z dnia 14 stycznia 2005r.

Harmonogram prognozowanych wydatków budżetu gminy Świecie na rok 2005 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

50.000

100.000

150.000

817.000

817.000

600

Transport i łączność

500.000

1.500.000

2.000.000

2.379.940

2.379.940

630

Turystyka i wypoczynek

10.000

25.000

30.000

36.000

36.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

600.000

1.500.000

2.200.000

3.194.000

3.194.000

710

Działalność usługowa

200.000

380.000

450.000

507.000

507.000

750

Administracja publiczna

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.336.834

4.336.834

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

1.000

 

 

2.000

 

 

3.000

 

 

5.260

 

 

5.260

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300.000

600.000

800.000

1.116.364

1.116.364

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

 

 

25.000

 

 

 

 

35.000

 

 

 

 

45.000

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

50.000

757

Obsługa długu publicznego

150.000

250.000

300.000

1.350.000

1.350.000

758

Różne rozliczenia

50.000

100.000

150.000

200.000

200.000

801

Oświata i wychowanie

7.500.000

14.500.000

20.000.000

23.454.425

23.454.425

851

Ochrona zdrowia

150.000

300.000

450.000

546.000

546.000

852

Pomoc społeczna

3.500.000

7.000.000

10.000.000

13.154.225

13.154.225

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

110.000

210.000

280.000

351.800

351.800

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

320.000

650.000

800.000

1.140.947

1.140.947

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500.000

2.500.000

5.000.000

8.066.728

8.066.728

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodów

600.000

1.500.000

2.000.000

2.491.000

2.491.000

926

Kultura fizyczna i sport

300.000

700.000

1.500.000

1.986.500

1.986.500

 

Razem

17.366.000

34.352.000

49.658.000

65.184.023

65.184.023

Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 17.366.000,- zł

II kwartał - 16.986.000,- zł

III kwartał - 15.306.000,- zł

IV kwartał - 15.526.023,- zł

Razem 65.184.023,- zł

Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (16 czerwca 2005, 15:12:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109