Zarządzenie Nr 1022/05

Zarządzenie Nr 1022/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 24 maja 2005r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność dla:

  1. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – na organizację Dnia Dziecka – 400,- zł;

  2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego – 10.000,- zł;

  3. Dziecięco- Młodzieżowej Orkiestry Dętej “Płomyki” – zakup strojów na wyjazd do Francji – 2.000,- zł;

  4. Zakup albumów “Pejzaż osobisty” – 1.625,- zł.

  5. Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych – wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin bezrobotnych – 550,- zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 czerwca 2005, 11:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311