Zarządzenie Nr 1021/05

Zarządzenie Nr 1021/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwały nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

Zarządza :

§ 1

Ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 220.000,-zł.

§ 3

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1021/05
Burmistrza Świecia z dnia 24 maja 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Społecznego Liceum 0gólniokształcącego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

0bszar w m2

Cena wywoławcza nieruchomości brutto

(zł)

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

 

Świecie

ul.Wojska Polskiego 72

1383/8

36032

2.438

 

220.000,- zł

22.000,- zł

Teren usług oświaty

Teren zabudowany budynkiem wolnostojącymdwukondygn.

w części podpiwniczony

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 26 kwietnia 2005 r. do godz. 15 00

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1021/05
Burmistrza Świecia z dnia 24 maja 2005 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Społecznego Liceum 0gólnokształcącego, położonego
w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1021/05 Burmistrza Świecia z dnia 24 maja 2005 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości nieruchomości zabudowanej położonej
  w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do godz. 1500 dnia 27 maja.2005 r., w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 10:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979