Zarządzenie Nr 1020/05

Zarządzenie Nr 1020/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 270/71, 270/92 oraz części działki nr 341/2 położonych w Świeciu przy ul. Słowackiego.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż działek nr 270/71, 270/92 oraz części działki nr 341/2 położonych w Świeciu przy ul. Slowackiego Panu Romanowi Cherek.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 10:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971