Zarządzenie Nr 1018/05

Zarządzenie Nr 1018/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy Dużym Rynku 7/1 na rzecz najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Sprzedać lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 75,46 m2 położony w Świeciu przy Dużym Rynku 7 na rzecz jego najemcy – Pana Leszka Nelke za cenę 23.850,00 zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę uwzględnieniem 50% bonifikaty ze względu na zapłatę gotówką.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 10:14:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121