Zarządzenie Nr 1017/05

Zarządzenie Nr 1017/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Sulnowie, przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż nieruchomości położonej w Sulnowie, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2005 r. do 8 czerwca 2005 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1017/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dziAŁKI (M2)

wartość gruntu

Netto

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

WARTOŚĆ Budynku (ZŁ)

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Sulnowo

 

124/1

124/2

17374

 

315 m2

332 m2

 

3.748,50 zł

3.950,80 zł

C-1 PS U

Przemysł, składy ,usługi

 

teren niezabudowany

 

-

6 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wykazu

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 09:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982