Zarządzenie Nr 1016/05

Zarządzenie Nr 1016/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Terespolu Pomorskim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art.13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy, stanowiącej działkę nr 10/2 o pow. 324 m2 położonej w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1016/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy położonej w Terespolu Pomorskim.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

Obszar w m2

Cena wywoławcza nieruchomości brutto(zł)

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

 

Terespol Pomorski

 

10/2

48291

324

 

12.000 zł

 

1.200 zł

Brak obowiązującego planu zagosp. przestrzennego

Teren zabudowany

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2005 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 27 czerwca 2005 r. do godz. 15 00.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1016/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy, położonej w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej nr 23.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1016/05 Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości nieruchomości zabudowanych położonej w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do godz.1500 dnia 27 czerwca 2005 r., w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 09:51:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089