Zarządzenie Nr 1015/05

Zarządzenie Nr 1015/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/9 położoną w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami: biurowo-garażowym, socjalno – biurowo - magazynowym, magazynem smarów i olei i wiaty magazynowej, stanowiącej działkę nr 38/9 o pow. 7238 m2 położonej w Świeciu przy ul. Ciepłej 4 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1015/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/9,
położoną w Świeciu przy ul. Ciepłej 4.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

Obszar w m2

Cena wywoławcza gruntu

(zł)

brutto

Cena

wywoławcza

nakładów (zł)

brutto

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Świecie

ul. Ciepła 4

 

38/9

 

48186

 

7238

 

89.200

 

390.800

 

48.000

 

Działka znajduje się
w obszarze terenów przemysłowo-składowych
i produkcyjno-usługowych

Teren zabudowany budynkami socjalno-

biurowo-magazynowymi

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w terminie do 25 lipca w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 lipca 2005 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 25 lipca 2005 r .do godz. 15 00.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. datę sporządzenia oferty;

 3. oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 5. kopia dowodu wniesienia wadium.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w  rozporządzaniu nią.

Dodatkowych informacji o warunkach przetargu udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 – pok. nr 8 i 7, telefon 3332340, 3332338, 3332339 w godzinach od 730 - 1500 , od poniedziałku do piątku do dnia przetargu tj. 29 lipca 2005  r.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1015/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/9, położoną w Świeciu przy ul. Ciepłej
zgodnie z zał. nr 1.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1015/ 05

 2. Przetarg składa się z dwóch części :

  a/ części jawnej

  b/ części niejawnej

 3. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 4. W części jawnej komisja przetargowa stwierdza :

  a/ prawidłowość ogłoszenia przetargu

  b/ podaje liczbę otrzymanych ofert

  c/ dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

  c/ przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

  d/ weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

  e/ zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

  f/ zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 5. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej jeżeli :

  a/ nie odpowiadają warunkom przetargu;

  b/ zostały złożone po wyznaczonym terminie;

  c/ nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu o przetargu lub dane są niekompletne;

  d/ są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

 7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli oferty.

 8. Komisja zawiadamia oferentów, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 9. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 10. Oferenci, których oferty nie zostały wybrane otrzymują niezwłocznie zwrot wpłaconego wadium.

 11. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 12. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 13. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 14. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 09:46:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076