Zarządzenie Nr 1014/05

Zarządzenie Nr 1014/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie odmowy sprzedaży nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej 7 przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

1. Odmówić Panu Sławomirowi Świątkowskiemu zamieszkałemu w Świeciu przyul. Zamkowej 1 oraz Państwu Justynie i Mirosławowi Przyłódzkim zamieszkałym w Świeciu przy ul. Farnej 1 “b” sprzedaży nieruchomości położonej w Świeciu przy
ul. Zamkowej 7.

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działki  nr 2317/2 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej 7 z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2005 r. do 7 czerwca 2005 r.

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki nr 2317/2 o pow. 0,1210 ha położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej 7 z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

 2. Bąkowska Gabriela - członek

 3. Gorzka Ewa - członek

 4. Spławska Barbara - członek.

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1014/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 18 kwietnia 2005 r. do 7 czerwca 2005 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena 100m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

Świecie

ul. Zamkowa 7

 

2317/2

 

48616

 

0,1210 ha

 

 

 

1,93 zł

 

 

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

grunt rolny

 

 

 

uprawy rolne

 

 

 

 

czas nieokreślony

 

23,18 zł

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1014/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 2317/2 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej 7

stanowiącej grunt rolny

 

Położenie

 

Nr działki

Powierzchnia

działki

 

Nr Księgi Wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Sposób zagospodarowania gruntu

Opłata roczna za dzierżawę

Wadium

 

Świecie

ul. Zamkowa 7

 

2317/2

 

0,1210

 

48616

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

uprawy rolne

 

23,18 zł

 

3,00 zł

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2005 r. o godz. 9oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu - sala Nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu do dnia 11 lipca 2005 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7 tel. 3332338.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1014/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 2317/2 położonej w Świeciu przy ul. Zamkowej 7 pod uprawy rolne w dniu 14 lipca 2005 r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 11lipca 2005 r. w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy.

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

 9. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 09:42:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069