Zarządzenie nr 1013/05

Zarządzenie Nr 1013/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/32 i Wojska Polskiego 73/5 przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 9/32 i Wojska Polskiego 73/5 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2005r. do 7 czerwca 2005r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1013/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (M2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

/brutto/

w zł

 

 

WARTOŚĆ 1m2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Świecie

ul. Żwirki
i Wigury 9/32

 

Świecie

ul. Wojska Polskiego 73/5

200/60

 

 

 

2815/3

27916

 

 

 

29708

48,20

 

 

 

36,96

 

3 pokoje, kuchnia,

p. pokój, łazienka, wc

2 pokoje,

kuchnia, p. przedpokój,

łazienka z wc

 

53.500,00

 

 

41.900,00

 

29,99

 

 

27,40

 

teren zabudowany bud. mieszkalnym wielorodzinnym

 

teren zabudowany bud.

mieszkalnym

wielorodzinnym

 

48/2154

 

 

27/3083

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zasady aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu: Nie częściej niż raz w roku.Terminy wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste: Do 31 marca każdego roku.

Wysokość stawek procentowych opłat z tyt. użytkowania wieczystego: 15 % wartości gruntu - pierwsza opłata, 1 % wartości gruntu - opłata roczna.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:37:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099