Zarządzenie Nr 1011/05

Zarządzenie 1011/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 15355 położonej w Świeciu przy ul. Mestwina stanowiącej działki Nr 998/1 i 998/2 o łącznym obszarze 0,0710 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 15355, położonej w Świeciu przy ul. Mestwina, stanowiącej działki Nr 998/1 i 998/2 o łącznym obszarze 0,0710 ha.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:36:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1077