Zarządzenie Nr 1012/05

Zarządzenie Nr 1012/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku świetlicy wiejskiej Wiąg Nr 55.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Użyczyć Panu Wiesławowi Kwika lokal użytkowy o powierzchni 25,00m2 mieszczący się w budynku świetlicy wiejskiej położonym we wsi Wiąg Nr 55 na prowadzenie małej gastronomii w zamian za opiekę nad świetlicą wiejską oraz remizą strażacką.

§ 2

Umowę użyczenia zawrzeć na czas nieoznaczony.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228