Zarządzenie Nr 1009/05

Zarządzenie Nr 1009/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 148/2 położonej we wsi Sulnówko stanowiącej grunt rolny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż Państwu Danucie i Ryszardowi Rak zamieszkałym w Sulnówku 54B części działki nr 148/2 o pow. 158m2 położonej w Sulnówku dzierżawionej od Gminy jako ogród przydomowy.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069