Zarządzenie Nr 1007/05

Zarządzenie Nr 1007/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie sprzedaży działki nr 903/6 położonej w Świeciu przy ulicy Sądowej.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 903/6 o pow. 95 m2 , położoną w Świeciu przy ul. Sądowej, niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 903/8 będącą własnością Państwa Marii i Andrzeja Kowalik.

  2. Wartość sprzedawanego gruntu ustalić na kwotę 2.700,00 zł + 22%VAT.

  3. Koszty podziału geodezyjnego w kwocie 585,01 zł i koszty wyceny w kwocie 146,40 zł ponosi nabywający.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:20:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1081